ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.ตาก

tak_index

เว็บไซต์ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.ตาก

Go to Client's site

เว็บไซต์ด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก จุดประสงค์เพื่อเป้น สื่อกลางในการกระจายข่าวสาร และ กฏหมายต่างๆ ของทางองค์กร
– ระบบข่าวสาร
– ระบบแบ่งหมวดหมู่ตาม Category
– ระบบอัพโหลด File ที่ไม่ใช่รูปภาพ

ออกแบบโดย
“Everest Company Identity”

ทำระบบโดย
“Trycatch™”