โฆษณากิจกรรม Brain camp(2012)

present_01

โฆษณากิจกรรม Brain camp(2012) ของสถาบัน Brainschool เชียงใหม่

โฆษณากิจกรรม Brain camp(2012)

จากสถาบันเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก brainschool เชียงใหม่

มีตารางกิจกรรมของแต่ละวัน รวม3วัน